Uusimmat uutiset

 

Verksamhetslinje
 

Verksamhetslinje för Karis Uras orienteringssektion

Karis Ura är en i Raseborg fungerande idrottsförening som grundats år 1908. Föreningen består av en orienteringssektion och en schacksektion. Föreningen är tvåspråkig. I denna verksamhetslinje fastslås orienteringssektionens principer. Verksamhetslinjen granskas och preciseras årligen enligt orienteringssektionens och styrelsens åtgärder.

Värderingar

• Var och en orienterar på sin egen nivå
• Beaktande av andra orienterare och naturen
• Man följer givna regler
• Ansvarsfullhet, ansvarskänsla
• Stödande av hälsosamma levnadsvanor

Vision

Föreningen ordnar orienteringsverksamhet, som erbjuder sina orienterare upplevelser och utmaningar samt befrämjar hälsa och välmående.Karis Ura är en känd och ansedd orienteringsförening, som ordnar tävlingar av hög kvalitet och där var och en medlem kan utöva orientering på sin egen nivå. Det är lätt att bli medlem i föreningen och medlemmarna trivs med föreningslivet.

Verksamhetstanke (Mission)

Karis Ura erbjuder tävlings- och hobbyorienteringsverksamhet av hög kvalitet till sina medlemmar av alla åldrar.

Föreningen producerar och upprätthåller aktuella och kvalitativa orienteringskartor samt upprätthåller goda förhållanden till skogsägarna.

Huvudidrottsgrenen är orientering och därutöver ordnas det olika motionsevenemang.

Våra motionsorienteringar är öppen för alla.

Vi erbjuder alla medlemmar möjlighet att delta i föreningens verksamhet enligt egna möjligheter och resurser.

Organisation

Karis Uras organisation består av en styrelse samt orienterings- och schacksektioner.

Till orienteringssektionen väljs årligen en ordförande samt en behövlig mängd medlemmar.

I föreningen finns det förutom sektionerna ytterligare några ansvarspersoner så som sekreterare, kassör, medlemssregisteransvarig, tävlingsanmälare samt kartansvarig.
Verksamhetssätt

Föreningen uppfyller sina uppgifter genom att erbjuda sina medlemmar tävlings-, tränings-, utbildnings- och informationsverksamhet samt motionsorientering.

Beslut som berör hela föreningen görs på årsmötena. På höstmötet väljs föreningens ordförande och styrelse samt godkänns verksamhetsplanerna och budgeterna. På vårmötet fastställs förra periodens verksamhetsberättelse och bokslut.

Föreningens verksamhet leds av styrelsen, under vilken de olika sektionerna lyder. Sektionerna gör årligen sina egna verksamhetsplaner och budgetförslag, som föreningens höstmöte godkänner. I början av året gör sektionerna sina verksamhetsberättelser för föregående år. Ur verksamhetsplanerna och –berättelserna framgår verksamheten på en mera detaljerad nivå, så som antalet träningarna, läger och övriga evenemang.

Ungdomsverksamheten består av orienteringsskolor, läger samt skolorienteringstävlingar.

Orienteringssektionen ordnar motionsorienteringar varje vecka från april till oktober. Enligt behov ordnas även andra orienteringsevenemang för skolor och arbetsplatser.

Kartansvariges uppgift är att se till att föreningen har uppdaterade och kvalitativa kartor till sitt förfogande för föreningen alla evenemang.

Informatören svarar för föreningens information. Informationen sker via föreningens internet-sidor samt per e-post.

Kassören ansvarar för föreningens bokföring samt betalningstrafik. Grunden för medelanskaffningen är intäkterna från motionsorienteringarna, tävlingarna och bingo.

Medlemsregisteransvarige sköter föreningens medlemsregister och uppbär medlemsavgifterna.

Föreningen uppmuntrar sina medlemmar att delta i talkoarbete, t.ex. genom att ansvara för en motionsorientering, samt att delta i övriga evenemang som talkoarbetare. Till talkoverksamheten försöker föreningen att omfattande rekrytera sina medlemmar. Genom att delta i föreningens verksamhet får man rätt till de förmåner föreningen erbjuder.

På de olika verksamhetsområdena samarbetar Karis Ura med övriga föreningar i Västnyland. Karis Ura strävar tillsammans med stadens förtroendevalda och tjänstemän samt skogsägarna att förbättra orienteringens verksamhetsförutsättningar och att erbjuda sin sakkunskap i frågor gällande vår idrottsgren.

Etiska linjedragningar

I föreningens verksamhet betonar vi hälsosamma levnadsvanor och rusfrihet. I vår tävlingsverksamhet följer vi Finska Orienteringsförbundets tävlingsregler samt Antidoping-kommitténs regler. Att beakta miljöfrågor är en central del i föreningens verksamhet.

I kartläggningsverksamheten samt vid ordnandet av träningar och tävlingar följer vi Finska Orienteringsförbundets instruktioner och bestämmelser. Vi beaktar miljöfrågor även då vi deltar i evenemang som ordnas av andra föreningar.

För barnen och de unga erbjuder vi verksamhet utgående från deras egna grunder. Vi uppmuntrar barnens föräldrar att aktivt delta i föreningens verksamhet, vilket ger hela familjen möjlighet att utöva en hälsosam och naturnära hobby.

Karis Uras spelregler

Medlemsförmåner

För att få rätt till medlemsförmånerna måste man betala medlemsavgiften samt delta i orienteringssektionens verksamhet.

Exempel på deltagande i verksamheten:

• att verka som föreningens/orienteringssektionens ansvarsperson (kassör, anmälare, informatör osv),
• att representera föreningen i tävlingar,
• att ordna motionsorienteringar (måndagsorienteringar),
• att fungera som talkoarbetare och/eller som ansvarsperson i föreningens tävlingar,
• att ordna skol- eller annan ungdomsverksamhet.

Förmåner:

• avgiftsfria måndagsorienteringar
• tävlingsavgifter obegränsat
• orienteringskläder och orienteringsmateriel (skjortor, vinddräkter, emit-kort) till föreningspris
• reseersättningar (årsmötet besluter årligen)
• avgiftsfria läger för medlemmarnas barn
• orienteringsmateriel till låns (emit-kort, kompasser, lampor)
• olika evenemang till föreningspris
Förmåner till andra föreningars medlemmar som ordnar en måndagsorientering under perioden:
• avgiftsfria måndagsorienteringar

Måndagsorienteringarnas priser:

• kartavgift för vuxna 6 euro/gång
• under 18-åringar 2 e
• barnbanorna (RR, D, E) avgiftsfria
• emit-kortes hyra 2 e/gång